Algemene voorwaarden

La Femme Amsterdam

E-mail: info@lafemme.amsterdam

Website: www.lafemme.amsterdam

Definities

1. La Femme Amsterdam: La Femme Amsterdam, gevestigd te Amstelveen onder KvK nr. 70034923.

2. Klant: degene met wie La Femme Amsterdam een ​​overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: La Femme Amsterdam en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namen La Femme Amsterdam.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  anders uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van La Femme Amsterdam zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

 2. Een aanbod van offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere afwijkende termijn in het aanbod van de offerte

  staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod van een offerte niet binnen de beperkte termijn blijft, dan vervalt het aanbod van de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

  samengevoegd.

Aanvaarding

 1. Bij het accepteren van een vrijblijvende aanbieding of aanbieding, La Femme Amsterdam zich het recht voor de offerte van het aanbod mislukt binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant eventuele rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge vergelijkbare van de klant verbindt La Femme Amsterdam pas, nadat de klant dit schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die La Femme Amsterdam behandeldt zijn in euro's, zijn inclusief btw exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders geconfigureerd.

 2. Alle prijzen die La Femme Amsterdam hanteert voor zijn producten, op zijn website of die substantieel worden gemaakt, kan La Femme Amsterdam te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die La Femme Amsterdam niet kon voorzien tien keer van het doen van de aanbieding cq het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Als de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen expliciet hebben afgesproken dat de producten moeten worden geleverd met het monster of model overeenkomende stemmen .

Betalingen en betalingstermijn

1. La Femme Amsterdam mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het gecorrigeerd

 1. La Femme Amsterdam mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het is

  Het bedrag is niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn vervuld, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat La Femme Amsterdam de klant een aanmaning hoeft te sturen cq in gebreke hoeft te stellen.

 4. La Femme Amsterdam heeft zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten van producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de termijn, dan is La Femme Amsterdam gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt meegeteld.

 2. Wanneer de klant verzuim heeft, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele premie verschuldigd aan La Femme Amsterdam.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag La Femme Amsterdam zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan

  zijn betalingsverplichting is voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van La Femme Amsterdam op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant is toegevoegd aan de uitvoering van de overeenkomst door La Femme Amsterdam, dan is hij

  nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan La Femme Amsterdam te betalen.

Recht van reclame

 1. De klant die in verzuim is, is La Femme Amsterdam bevoegd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. La Femme Amsterdam roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Een grote klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te veroordelen aan La Femme Amsterdam, tenzij partijen tegenstrijdig andere

  afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  Het product is niet gebruikt
  het geen product is dat snel kan worden verwerkt, zoals voedsel of bloemen
  het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling is nog intact, als het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.)
  het product van dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  het product geen los tijdschrift of krant verlies is
  de consument heeft niet afgezien van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet afneemt

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht effectief maken via info@lafemme.amsterdam, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van La Femme Amsterdam, www.lafemme.amsterdam, kan worden gedownload.

 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het maken van zijn herroepingsrecht te vervalsen aan La Femme Amsterdam, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan La Femme Amsterdam heeft gekocht, dan zal La Femme Amsterdam eventuele door de consument betaalde verzendingen binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig voltooide bestelling aan de consument terugbetalen.

 2. De kosten voor bezorgen komen alleen voor rekening van La Femme Amsterdam voor zover de volledige bestelling wordt afgesloten.

Vergoeding retourkosten

Als de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het terugbetalen van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opkortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, heeft de klant afstand van het recht om van een van deze overeenkomsten een verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. La Femme Amsterdam kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van La Femme Amsterdam heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het retentierecht gelijke op grond van gelijke overeenkomsten gedeeltelijke de klant nog betalingen verschuldigd is aan La Femme Amsterdam.

 3. La Femme Amsterdam is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijk maakt als gevolg van het vergroten van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, heeft de klant afstand van zijn recht om een ​​schuld aan La Femme Amsterdam te berekenen met een vordering op La Femme Amsterdam.

Eigendomsvoorbehoud

 1. La Femme Amsterdam blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van La Femme Amsterdam op grond van wat voor met La Femme Amsterdam

  gesloten overeenkomst dan ook, met hardnekkige van het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan La Femme Amsterdam zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verkopen, verkopen, vervreemden

  van onzichtbare belemmering.

 4. Indien La Femme Amsterdam een ​​beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden

  en heeft La Femme Amsterdam het recht om compensatie, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad verbruikt.

 2. Levering vindt plaats bij La Femme Amsterdam, tenzij partijen anders zijn aangepast.

 3. Levering van online gescheiden producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de betaalde bedragen niet of niet op tijd worden vervuld, heeft La Femme Amsterdam het recht om

  zijn verplichtingen op te korten totdat aan het gemengde deel is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan La

  Femme Amsterdam kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door La Femme Amsterdam tijdelijke leveringen zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of compensatie, tenzij onderdelen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.

2. De levering vangt aan nadat de deur de klant voor akkoord getekende offerte aan La Femme Amsterdam door La

 1. De verzending vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan La Femme Amsterdam door La Femme Amsterdam schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 2. Overschrijding van de tijdelijke levertijd geeft de klant geen recht op compensatie en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij La Femme Amsterdam niet binnen 14 dagen na aanleiding daarvan te zijn aangemaand kan leveren of partijen daardoor iets anders hebben besloten.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de gebruikelijke levering van de door hem onnodige producten tijdig kan optreden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij gedeeltelijk iets anders afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, terwijl het product in ontvangst te nemen, deze door de expediteur cq bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan La Femme Amsterdam niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele mislukte beschadigingen aan producten of de verpakking vooraf aan het vervoer te melden aan La Femme Amsterdam, bij gebreke waarvan La Femme Amsterdam niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Oppassen

 1. Als de significante klantproducten later beperkt zijn dan de verbeterde leveringsdatum, is het risico van een significant kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie van materiaal.

 2. De garantie komt niet voor in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan ​​als gevolg van ongevallen, ingewikkelde wijzigingen aan het product, nalatigheid van ondeskundig gebruik door de klant, en ook wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden bewezen.

 3. Het risico van verlies, beschadiging van diefstal van de producten die het zijn voorwerp van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, gewonnen in de macht van de klant komen of van een derde het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  het product wordt aanbevolen in de originele verpakking cq met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
  Het product is nog niet gebruikt

 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant is vrijwaart La Femme Amsterdam tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de deur La Femme Amsterdam geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door La Femme Amsterdam geleverd product of krachtige dienst zo snel mogelijk te ontdekken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product van zware dienst niet aan de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dan dient de klant La Femme Amsterdam dat zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen La Femme Amsterdam uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo onzichtbare mogelijke omschrijving van de tekortkoming aan, zodat La Femme Amsterdam in staat hiërarchisch adequaat reageert.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Als een klacht betrekking heeft op meerdere werkzaamheden, kan dit er in elk geval niet toe leiden dat La Femme

  Amsterdam kan worden vastgehouden om andere werkzaamheden te dan zijn opgelost.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk te maken aan La Femme Amsterdam.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een gebrekkigestelling La Femme Amsterdam ook daadwerkelijk is

  (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als La Femme Amsterdam een ​​overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan La Femme Amsterdam verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid La Femme Amsterdam

 1. La Femme Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant veroorzaakt indien en zover de schade wordt veroorzaakt door opzet van bewuste roekeloosheid.

 2. Indien La Femme Amsterdam aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. La Femme Amsterdam is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien La Femme Amsterdam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot compensatie en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige oorzaak.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op oorzaak van La Femme Amsterdam vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet onduidelijk het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer La Femme Amsterdam een ​​tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, haar bijzondere aard van geringe betekenis heeft gezien, de ontbinding niet gerechtvaardigd.

 2. Is het nakomen van de verplichtingen door La Femme Amsterdam niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas optreden nadat La Femme Amsterdam in verzuim is.

 3. La Femme Amsterdam heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel als La Femme Amsterdam kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te voorkomen dat de klant zijn verplichtingen niet volledig zullen kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek levert dat een tekortkoming op van La Femme Amsterdam in de nakoming van enige oorzaak ten aanzien van de klant niet aan La Femme Amsterdam kan worden toegerekend in een van de wil van La Femme Amsterdam onafhankelijke situatie , waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijke-heid niet van La Femme Amsterdam kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie wordt ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, het voorkomen van vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor La Femme Amsterdam 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort voordat La Femme Amsterdam er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tien minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. La Femme Amsterdam verkeert in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan overtuigd dat het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg overleg de overeenkomst die opgelost aan.

 2. Voorgaand deksel is niet van toepassing bij producten die zijn beperkt in een robuuste winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. La Femme Amsterdam heeft recht op deze algemene voorwaarden om te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen allemaal tijdelijk worden opgelost.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal La Femme Amsterdam zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

 4. Consumenten zijn bevoegd bij een ongewenste wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst partijen kunnen niet aan derden worden onzichtbaar zonder de literatuurlijst instemming van La Femme Amsterdam.

 2. Deze verrassende gevolgen als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een variabele die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een ingewikkelde die het indirecte in de buurt komt van wat La Femme Amsterdam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en exclusieve rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar La Femme Amsterdam is gevestigd / praktijk houdt / kantoor

  houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet gedwongen anders voorschrijft.